Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Tài liệu học tập Nghị quyết
Ngày ký 15/03/2024
Người ký Chọn
Trích yếu nội dung Tài liệu học tập Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội Nông dân VN
Phân loại Nghị Quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tài liệu học tập Nghị quyết

Link:

1 - Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi
mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới .

 

2 - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt
Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 .

 

3 - Báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông
dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028.

 

4 - Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII).

 

5 - Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể
trong nông nghiệp đến năm 2030".

 

6 - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày
20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của
Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn
mới” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ
VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


7 -
Kế hoạch số 16-KH/HNDTW ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg,
ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt
Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" năm
2024.

 

8 - Chương trình Công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.