Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 209

  • Tổng 372.170

Thông tư Ban hành danh mục giống vật nuôi cao sản

Ngày đăng: 11/05/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28/4/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ban hành danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn có Phụ lục đính kèm. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2014

Nguyễn Hải
 (Ban Tổ chức – Kiểm tra)

PHỤ LỤC

DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CAO SẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT Loại vật nuôi Giống vật nuôi cao sản
1  
1.1 Bò sữa Holstein Friesian (HF), Jersey
1.2 Bò thịt Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Red Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santagestrudis, BBB
2 Trâu Murrah
3 Ngựa Cabadin
4 Saanen; Alpine, Barbari, Beetal, Jumnapari, Boer
5 Thỏ Newzealand, California, Hungari, Panon
6 Lợn Yorkshine, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire
7 Ross, Leghorn, Sasso, Kabir, Tam Hoàng, Lương Phượng, Dominant, Ai Cập, Cobb, Hubbard, A.A., Lohmann, Avian, Isa, Indian River Meat, Redbro, Novogen, Zolo, Gà sao, Hisex Brown, Brown Nick, Hyline, Goldline, Babcock
8 Vịt Super M (SM), Star (ST), M14, M15 (MT), Khaki Campbell, Triết Giang, CV2000
9 Ngan Ngan Pháp
10 Ngỗng Rheinland, Landes, Hungari
11 Chim bồ câu Bồ câu Pháp
12 Đà điểu Đà điểu Châu Phi, Đà điểu Châu Úc
13 Ong Ong Ý
14 Tằm Đa hệ, Lưỡng hệ

Xem Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT tại:  http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-14-2014-TT-BNNPTNT-Danh-muc-giong-vat-nuoi-cao-san-vb228834.aspx
Xem Nghị định 210/2013/NĐ-CP tại: http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-210-2013-ND-CP-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-vb216825.aspx