Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 136

  • Tổng 151.187

Hội Nông dân Quảng Bình đẩy mạnh phát triển đảng viên là hội viên nông dân

Ngày đăng: 22/10/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, rèn luyện, bồi dưỡng hội viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp Đảng gắn với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Việc kết nạp vào Đảng đã giúp hội viên nông dân tự tin hơn, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua của Hội, của địa phương.

Ảnh: Anh Hà Văn Thú, hội viên nông dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa

 

Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng kết nạp được 4.391 đảng viên là hội viên nông dân. Đến nay, tổng số đảng viên là hội viên nông dân có 23.839 người, chiếm 14,1% so với tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh. Trong đó, có 826 đảng viên là dân tộc thiểu số, chiếm 3,5%; 675 đảng viên là đồng bào có tôn giáo, chiếm 2,8%; 1.223 đảng viên sinh hoạt trong Hợp tác xã, tổ Hợp tác, chiếm 5,1%; 923 đảng viên sinh hoạt trong các Chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp, chiếm 3,9%; 8.774 đảng viên là Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 36,8%. 100% đảng viên là hội viên nông dân đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức cách mạng; luôn chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và của Hội; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ người đảng viên, nhiệm vụ người hội viên nông dân. Đảng viên là hội viên nông dân đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Hội triển khai nhiều giải pháp xây dựng Hội vững mạnh. Đồng thời là lực lượng nòng cốt, tiền phong, gương mẫu trong công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước của nông dân là những hội viên luôn có ý thức phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho gia đình, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với cộng đồng; luôn đi đầu trong các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, giúp đỡ cây giống, con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vốn, khoa học-kỹ thuật, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi cho những hội viên, nông dân còn khó khăn, thiêu kiến thức sản xuất, chăn nuôi... Một số đảng viên điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi như Anh Hà Văn Thú, hội viên nông dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Anh Nguyễn Văn Tuất, hội viên nông dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, …

 

 Ảnh: Anh Nguyễn Văn Tuất, hội viên nông dân xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

 

Với kết quả đạt được của công tác phát triển đảng viên trong hội viên nông dân thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

 

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân gắn với đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật; kiến thức phát triển kinh tế, quản lý kinh tế để nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, hội viên; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động của Hội để thông qua thực tiễn kịp thời phát hiện điển hình, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

Hai là: Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân; tham mưu cho cấp ủy phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ hội viên nông dân ưu tú; giao nhiệm vụ cho hội viên để từ đó xây dựng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

 

Ba là: Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả của hội viên nông dân, đảng viên là hội viên.

 

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân cần xác định công tác phát triển đảng viên trong hội viên nông dân là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhằm xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.  Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho hội viên nông dân. Quán triệt tinh thần hội viên là đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong công tác Hội, các phong trào thi đua yêu nước của nông dân. Các cấp Hội phải tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua để phát huy ý chí tự lực, tự cường của hội viên; tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, Hội mới có cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn hội viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp đảng viên. Đồng thời, các cấp Hội phải làm tốt công tác quản lý hội viên, thực hiện tốt kỷ luật của Hội. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong hội viên nông dân.                                                          

Trần Thị Liên

Các tin khác